Archive for the ‘Obligacje’ Category

Obligacje a Giełda Papierów Wartościowych

Obrót obligacji w ramach polskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbywa się w ramach rynku Catalyst. Został on stworzony we wrześniu 2009 roku. Przyczyną była wyraźna potrzeba stworzenia odrębnego, dobrze zorganizowanego rynku notowań dla papierów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst to platforma zarówno autoryzacji, jak też obrotu wtórnego dla różnego typu papierów dłużnych. W jego ramach są emitowane obligacje korporacyjne, samorządowe, spółdzielcze, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe. Pod koniec czerwca 2013 roku na rynku znalazły się notowania 342 serii papierów dłużnych korporacyjnych i komunalnych, a także listów zastawnych. W skład Catalyst wchodzi kilka rynków podrzędnych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych i BondSpot. Obrót detaliczny zachodzi na rynkach pod nadzorem Giełdy, natomiast hurtowy – na BondSpot. W notowaniach na rynku obligacji na dzień 4 lipca 2013 roku spośród papierów o najwcześniej dacie wykupu dominują instrumenty Skarbu Państwa. Ich wartość nominalna najczęściej wynosi albo minimum (100 zł) albo 1000 zł. Oprocentowanie przyjmuje przeróżne wartości – w zależności od ceny i typu obligacji. Wśród papierów skarbowych dużo jest tych emitowanych na okres 3 lat. Inwestorzy najwyraźniej uznają to za najbezpieczniejszy okres – nie za długi, ale ze zmiennym oprocentowaniem, dzięki czemu zyski podążają za trendami na rynku.

Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacje Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe (EDO) zostały wprowadzone na rynek specjalnie z myślą o osobach, które mają zamiar odłożyć sobie trochę pieniędzy z myślą o godziwej emeryturze. Zostały przeznaczone dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Emisja odbywa się co miesiąc oraz każdorazowo posiada swój symbol. Określa on rodzaj papierów dłużnych, a także miesiąc i rok ich wykupu. Cena wynosi 100 zł i odpowiada nominalnej wartości jednej obligacji. Ta kwota nie podlega żadnym zmianom na przestrzeni lat. Te obligacje mają zmienne oprocentowanie, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji. Natomiast w drugim okresie odsetkowym – od wartości nominalnej z dodanymi odsetkami z pierwszego okresu. Dzięki temu zyski z tytułu tejże obligacji są o wiele większe. . Ich wykup następuje po upływie 10 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji.

Obligacje czteroletnie COI

Obligacje Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane (COI) zostały przeznaczone dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Obligacje można nabywać także na rzecz osób niepełnoletnich. Z racji czysto oszczędnościowego charakteru nie podlegają one notowaniom na Giełdzie Papierów Wartościowych. Emisja odbywa się co miesiąc oraz każdorazowo posiada swój symbol. Określa on rodzaj papierów dłużnych oraz miesiąc i rok ich wykupu. Cena wynosi 100 zł i jest równowartością nominalną jednej obligacji. Papiery dłużne COI charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem uzależnionym od poziomu inflacji. Opiera się ono w dużej mierze na poziomie inflacji i marży odsetkowej. Ten typ obligacji przewiduje cztery okresy odsetkowe. Należność jest wypłacana właścicielowi po każdym pełnym roku oszczędzania. Obligacje COI można nabyć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy rynku pierwotnego i odbywa się za pośrednictwem Punktów Sprzedaży Obligacji, Internetu, konta Inteligo. Natomiast drugi typ odnosi się do rynku wtórnego nieregulowanego i zachodzi na drodze umowy cywilno-prawnej. Skarb Państwa po upływie 2 lat jest zobowiązany wypłacić nabywcy kwotę równą nominalnej wartości posiadanych obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. Oczywiście właściciel posiada również prawo do przedterminowego wykupienia dowolnej ilości papierów dłużnych spośród tych, które posiada.

Obligacje trzyletnie TOZ

Obligacje TOZ, czyli Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe to jeden z wielu produktów oferowanych przez Skarb Państwa swoim klientom. Dostępne są one dla osób fizycznych, stowarzyszeń, różnych organizacji społecznym i zawodowych oraz fundacji znajdujących się w sądowym rejestrze. Emisja odbywa się co miesiąc i każdorazowo posiada swój odrębny symbol. Określa on w przejrzysty sposób rodzaj obligacji oraz miesiąc i rok jej wykupu. Cena jest niezmienna. Wynosi 100 zł, czyli równowartość nominalną pojedynczego papieru dłużnego. Oprocentowanie jest zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy. Jego wyliczanie odbywa się na podstawie wskaźnika WIBOR 6M. Takie oprocentowanie w pełni odzwierciedla bieżące tendencje na rynku i pozwala właścicielom obligacji lepiej znosić wciąż zachodzące dynamiczne zmiany. Ich wykup następuje po upływie 3 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji. Ponadto dyspozycję o zamianie można bez komplikacji złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon i Internet.

Obligacje dwuletnie DOS

Dla kogo są przeznaczone obligacje dwuletnie DOS? Dla osób fizycznych, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji. DOS to obligacje Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe. Są to obligacje oszczędnościowe, które nie podlegają obrotom Giełdy Papierów Wartościowych. Ich emisja odbywa się w trybie comiesięcznym. Każda emisja posiada swój unikalny symbol, który określa rodzaj, miesiąc i rok wykupu. Cena zakupu wynosi 100 zł i odpowiada nominalnej wartości jednej obligacji. Oprocentowanie jest stałe i zachodzi z roczną kapitalizacją odsetek. W całym przebiegu płatności można wyróżnić pierwszy okres odsetkowy i drugi okres odsetkowy. Dzięki niezmiennej stopie procentowej kupujący obligacje może od razu obliczyć wysokość odsetek, które otrzyma po dwóch latach w ramach zysku. Obligacje DOS można nabyć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy rynku pierwotnego i odbywa się za pośrednictwem Punktów Sprzedaży Obligacji, Internetu, konta Inteligo. Natomiast drugi typ odnosi się do rynku wtórnego nieregulowanego i zachodzi na drodze umowy cywilno-prawnej. Skarb Państwa po upływie 2 lat jest zobowiązany wypłacić nabywcy kwotę równą nominalnej wartości posiadanych obligacji wraz z naliczonymi odsetkami. Oczywiście właściciel posiada również prawo do przedterminowego wykupienia dowolnej ilości papierów dłużnych spośród tych, które posiada.

Konto IKE – obligacje

Atrakcyjna oferta emerytalna związana z inwestowaniem w obligacje została opracowana przez Indywidualne Konta Emerytalne. To unikalna propozycja oszczędzania z myślą o emeryturze, jedna z niewielu tak dobrych ofert na polskim rynku. Nie oszukujmy się – emerytura z ZUS i OFE może okazać się niewystarczająca na potrzeby bieżące. Nie wspominając już nawet o dodatkowych atrakcjach, które po wielu latach ciężkiej pracy również się należą. Szczególnie teraz sytuacja jest napięta, kiedy polski rząd próbuje zmieniać filary emerytalne i sytuacja w związku z OFE stała się bardzo niestabilna. Co właściwie powinno skłonić klienta do zgromadzenia oszczędności na Koncie IKE – Obligacje? Przede wszystkim nieopodatkowane zyski z inwestowania pieniędzy. Przejrzyste i dobrze wytłumaczone zasady oszczędzania, godziwy zysk i bezpieczeństwo oraz konkurencyjne warunki prowadzenia konta również budzą zaufanie. Konto jest prowadzone w oparciu o umowę, którą klient może podpisać jedynie w Oddziałach Banku Polskiego lub Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. W ramach Konta klient może nabyć obligacje skarbowe dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie lub dziesięcioletnie. Podpisanie umowy o prowadzenie IKE jest poprzedzone wypełnieniem odpowiedniej ankiety. Pomaga ona ustalić stopień adekwatności produktu do klienta oraz przekazać mu ogólny opis charakteru inwestowania w obligacje.

Płynność finansów i płynność korzystania

Płynność to jedna z najważniejszych i najbardziej korzystnych zalet posiadania obligacji. Przejawia się ona w możliwości wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu. W przypadku obligacji oszczędnościowych ich właściciel może bez żadnych dodatkowych warunków przedstawić dowolną ich ilość do przedterminowego wykupu. W tym celu powinien on złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji odpowiednią dyspozycję z podanym numerem konta bankowego. Na konto zostaną oczywiście przelane środki pieniężne z tytułu obligacji. Środki do wykupu mogą również zostać przedstawione za pomocą mediów interaktywnych. Coraz większa liczba klientów wybiera Internet, który jest o wiele bardziej wygodny niż media tradycyjne. Po upływie 5 dni od złożenia dyspozycji nastąpi wypłata należnego świadczenia. Obligacje rynkowe stwarzają trochę większe możliwości dla ich posiadaczy. Można je bez problemów sprzedać zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak też i odsprzedać innej osobie. Przy sprzedaży na rynku wtórnym (GPW) właściciel ma obowiązek złożenia dyspozycji sprzedaży z rachunku rejestrowego lub inwestycyjnego. W tym wypadku należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Obligacji wraz z kupującym i przedstawić umowę sprzedaży. W przypadku, gdy jest ona potwierdzona notarialnie, wystarczy obecność samego kupującego.

Obligacje skarbowe – która do kogo pasuje?

Skarb Państwa oferuje kilka różnych rodzajów obligacji, aby klient mógł bez większych problemów dobrać odpowiedni jej rodzaj w stosunku do własnych potrzeb i interesów. Obligacje dwuletnie to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą w wygodny i pewny sposób ulokować wolne środki pieniężne oraz mieć pewność stałego zysku. Dzięki ich stałemu oprocentowaniu można bez większego wysiłku obliczyć zysk związany z ich posiadaniem. Myślisz o inwestycji, która zapewnia regularny dopływ pieniędzy i podąża za zmieniającymi się trendami? Idealne dla Ciebie będą obligacje trzyletnie ze zmiennym oprocentowaniem. Osoby zamożne, które posiadają spore finansowe nadwyżki i chcą je ulokować na dłuższy czas, powinny rozważyć możliwość posiadania czteroletnich obligacji indeksowanych. Wówczas nawet inflacja nie uszczupli w żaden sposób ich kapitału, a marża odsetkowa zagwarantuje atrakcyjny i interesujący zysk. Ten typ obligacji zapewnia coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek. Obligacje dziesięcioletnie zostały wprowadzone na rynek z myślą o osobach, które chcą zadbać o przyszłość swoją lub osób bliskich. Ten produkt jest kierowany w dużej mierze do osób, które oszczędzają z myślą o emeryturze. Mają one zmienne oprocentowanie, a ich wskaźnik inflacji współpracuje z równoczesną kapitalizacją odsetek po każdym roku ich naliczania. Dzięki temu zysk płynący z tych obligacji może być naprawdę ogromny.

Różne typy obligacji – dla każdego coś dobrego

Na rynku obligacji istnieje wiele ich różnorodnych typów. Specjaliści od spraw giełdy i inwestowania pieniędzy dzielą je pod wieloma względami. Ze względu na rodzaj emitenta wyróżnia się obligacje skarbowe (Skarb Państwa), municypalne, zwane także komunalnymi (samorządy terytorialne) oraz podmiotów prawnych (przedsiębiorstwa). Obligacje są zróżnicowane także ze względu na okres do wykupu. Obligacja nakłada na emitenta pewne obowiązki, z których musi on wywiązać się w ustalonym obustronnie terminie. Wówczas obligacja przestaje istnieć – ten termin to właśnie data wykupu. Przy tym kryterium można wyróżnić 4 typy obligacji. Krótkoterminowe zostają wykupione w ciągu 1 roku, średnioterminowe – w czasie od roku do 5 lat, natomiast długoterminowe – w terminie powyżej 5 lat. Ponadto są jeszcze obligacje wieczyste, czyli konsole. Te nie są nigdy wykupywane, a ich posiadacz otrzymuje nieskończony ciąg odsetek, czyli rentę wieczystą. Ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie można wyróżnić obligacje kuponowe i zerokuponowe. Pierwsze wiążą się z okresową płatnością kuponu, którego wysokość zależy od emitenta. Obligacje zerokuponowe są już puszczane w obrót z dyskontem. W określonym terminie ma miejsce jednorazowa płatność w wysokości ich wartości nominalnej. Ze względu na wartość sprzedaży wyróżnia się obligacje: sprzedawane po cenie nominalnej, z dyskontem lub z premią.

Kilka słów o obligacjach i korzyściach z nich płynących

Czym właściwie są obligacje? To papiery dłużne, które potwierdzają udzielenie przez nabywcę pożyczki dla Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów. Eminent jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji tychże papierów wartościowych są przeznaczane na sfinansowanie różnych wydatków publicznych, takich jak ochrona zdrowia, budowa dróg i mostów oraz oświata. Występowanie Skarbu Państwa w roli dłużnika gwarantuje wykup obligacji od nabywców i spłacenie odsetek w ustalonym czasie. Z tego też powodu obligacje skarbowe są uważane za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji i lokat kapitałowych. Dlaczego właściwie warto w nie inwestować? Otóż w kategoriach bezpiecznych inwestycji pozostają one praktycznie bez konkurencji, ponieważ przynoszą atrakcyjny dochód. Poza tym są tak dobrze zabezpieczone, że gwarantują zawsze zyski i zwrot kapitału. Nie ma to żadnego związku z sytuacją finansową na rynku. Dodatkową korzyścią jest to, że ich oprocentowanie jest oparte na stałej konstrukcji i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ponadto informacje dotyczące inwestowania w obligacje są podawane zawsze w sposób jasny i rzetelny. Dzięki temu osoby, które zdecydowały się na ten krok, nie muszą obawiać się żadnych kruczków prawnych. Kwota inwestycji nie ma żadnego wpływu na wysokość oprocentowania – to kolejna zaleta papierów dłużnych.